Thursday, June 28, 2012

UNE tapte igjen

UNE tapte igjen
Astrid Dalehaug Norheim
astridnor@vl.no 22310417
En afghaner fikk fire avslag av UDI og UNE, men ble trodd av Oslo tingrett. Dermed har Oslo tingrett nok en gang overprøvd et vedtak i Utlendingsnemnda (UNE) som gjelder kristne konvertitter.
UNE avslo
En afghansk mann ble trodd av Oslo tingrett på at han faktisk har konvertert fra islam til kristendom og dermed har krav på asyl. UNE avslo i april i fjor klagen over avslaget på asylsøknaden. Etterpå har UNE to ganger avslått omgjøringsbegjæringer, senest i desember i fjor.
Retten mente at det er forhold gir grunn til å tvile på om konverteringen er reell. Mannen konverterte etter at han hadde fått første avslag i Utlendingsdirektoratet, dåpen skjedde raskt og nemndmøtet i UNE mente at han hadde manglende kunnskaper om kristendommen og manglende refleksjoner knyttet til konsekvensene av konverteringen.
«Troverdig».
Oslo tingrett konkluderte med at afghaneren har en reell, kristen overbevisning, som dels er etablert etter UNEs avslag i april i fjor. De viser til at han har forklart seg rimelig sammenhengende, logisk og troverdig om konverteringen og at forklaringen blir underbygget av vitneforklaringer.
En prest, en pastor og en leder av det kristne innføringskurset Alpha vitnet om afghanerens tro.
Tingretten deler ikke UNEs syn på at en aktiv konvertitt må ha mer kunnskap om kristendom og utøve en større refleksjon utover det afghaneren forklarte i nemndmøtet og i retten.
Dette er andre gang på tre uker at Oslo tingrett overprøver UNEs avslag i konvertittsaker. En iransk konvertitt fikk medhold i tingretten i begynnelsen av juni. Ankefristen har ikke gått ut i noen av dommene.

No comments:

Post a Comment