Thursday, December 20, 2012

HØYESTERETT NEKTER ADGANG TIL RETTSLIG PRØVING AV ETIOPIA-AVTALEN

PRESSEMELDING

Advokatene Bent Endresen og Kjell M. Brygfjeld i Advokatfirmaet EBT AS leverte i mars inn stevning til Oslo tingrett med krav om at utvisningsvedtak for ca. 450 etiopiske flyktninger ikke kunne gjennomføres med tvang i medhold av den såkalte "Returavtalen" mellom Etiopia og Norge. Stevningen var ledsaget av et krav om en midlertidig forføyning og med krav om et umiddelbart forbud mot å anvende avtalen for tvangsretur av etiopere.

Nå vil saken mest sannsynlig bli brakt inn for den den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Det rettslige grunnlaget for søksmålet er i korthet at bruken av "Returavtalen" innebærer en kollektiv deportasjon av etiopere som er nektet opphold her i landet, en ordning som er i strid med våre internasjonale forpliktelser etter Den europeiske mennskerettighetskonvensjonen.

I tillegg er det anført at utsending av barn er i strid med våre forpliktelser etter Barnekon-vensjonen idet innvandringspolitiske hensyn tillegges større vekt enn hensynet til barnets beste ved vurderingen av om barn skal få opphold i landet. Dette spørsmålet har nylig vært behandlet i to saker i plenum i Høyesterett, og en avgjørelse ventes om kort tid.

Oslo tingrett avviste søksmålet under henvisning til at det ikke var grunnlag for å behandle de 450 sakene i en sak etter reglene i tvisteloven om forente saker. Det ble også lagt til grunn at stevningen ikke tilfredsstilte lovens krav, noe som ble rettet opp for tingretten. Uansett var alle formalia i orden for en av saksøkerne, men også hans sak ble avvist.

Etter anke opprettholdt Borgarting lagmannsrett avgjørelsen om avvisningen, og anken til Høyesterett ble avvist uten behandling under henvisning til at saken ikke har betydning utenfor den konkrete saken og at det heller ikke er andre forhold som tilsier at saken tas til behandling.

Tatt i betraktning at saken, ved retur til Etiopia, gjelder liv og helse for et stort antall personer som oppholder seg i Norge og at det er anført et manifest brudd på våre internasjonale forpliktelser er Høyesteretts begrunnelse overraskende.

De aktuelle saksøkerne har ingen andre praktiske muligheter til å få prøvd spørsmålet om de kan returneres under returavtalen. Individuelle søksmål for hver enkelt av saksøkerne er for alle praktiske formål umulig gitt at deres årsinntekt er kr. 0 dersom de bor utenfor asylmottak og netto kr. 21.600 for en enslig saksøker på mottak.

Vi betrakter dette som en nektelse av adgang til å få en rettslig prøving av de spørsmål som saken reiser og saken vil nå høyst sannynlig bli brakt inn for Den europeiske mennskerettighetsdomstolen med påstand om brudd på våre forpliktelser under EMK art. 6 til å sørge for "access to Court".

Det vil samtidig bli krevd midlertidig forføyning etter den såkalte "Rule 39" med forbud mot utsending inntil hovedspørsmålet er avklart.

Ytterligere informasjon kan fås hos

Girum Zeleke 45056294
Advokat Bent Endresen 91392423
Adokat Kjell M. Brygfjeld 90873793

No comments:

Post a Comment