Sunday, March 4, 2012

La dem bli


Har deltatt på demonstrasjon og stort møte med mange hundre i St.Petri kirke i Stavanger. Protest mot behandlingen av etiopiske og eritreiske asylsøkere. Stort engasjement. Arbeidsgivere som med åpne øyne velger å betale bøter (3 millioner hittil) for å få ha flyktninger i det arbeidet som de har skjøttet så bra i årevis. Og en regjering som mener det er bedre å bruke skattepenger på på bryte dem sakte psykisk ned på asylmottak i stedet for at de kan arbeide og betale skatt. Barna som har vært her i årevis - kjenner bare Norge, snakker norsk. Enkelte voksne som har vært her i 15 år og ikke fått opphold. De fleste var godt integrert inntil regjeringen kastet dem ut av arbeidsplassene i januar i fjor. Skal de kastes ut av Norge nå. Ingen "sterk tilknytning til riket" som det står i loven Faremo? Nesten ingen melder seg til frivillig tilbakereise til Etiopia - tross trusler, tross elendig liv. Det virket sterkt med alle de i Norge som støttet - hjelper dem til å overleve, holder sine hjem åpne - dere gjør mange anstendige mennesker om til kriminelle med den flyktningepolitikken, Stoltenberg. Kan du og Faremo snart slutte å gjemme dere bak en statssekretær. Kan dere som er ansvarlig for stortinget forklare det norske folk hvorfor barn som har vært i Norge i fire, fem, seks, sju år skal kastes ut. Hvordan det stemmer med regelen om "barns beste og sterke menneskelige hensyn" som det står i loven. Hvorfor vi ikke har råd til å ta imot noen få hundre barn og deres foreldre? Dag Hareide
Have taken part in demonstrations and large meeting with many hundreds of St. Petri Church in Stavanger. Protest against the treatment of Ethiopian and Eritrean asylum seekers. Great commitment. Open the eyes of employers who choose to pay fines (3 million to date) to have refugees in the work that they have skjøttet so well for years. And a Government that thinks it is better to use tax money to break them slowly down to the mental asylum instead of working and paying taxes. Children who have been here for several years, know only Norway, speaking Norwegian. Some adults who have been here for 15 years and couldn't stay. Most people were well integrated until the Government threw them out of the workplaces in January last year. They are thrown out of Norway now. No "strong tie to the Kingdom" as it says in the German law? Almost no signs up to voluntary return journey to Ethiopia-despite threats, despite the wretched life. It worked greatly with all of Norway who supported-help them survive, keeps his home open-ye do many decent people into criminals with the refugee policy, said. You can stop the German soon and hide yourselves behind a Secretary of State. Can you who is responsible for the Norwegian Storting explain to people why children who have been in Norway for four, five, six, seven years should be thrown out. How it matches the rule about "child's best and strong human considerations" as it says in the law. Why we can't afford to take a few hundred children and their parents? Dag Hareide (Translated by Bing)

No comments:

Post a Comment