Tuesday, February 7, 2012

Bjørg Irene Karlsen: I saker som berører barn

I saker som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Barn kan gis oppholdstillatelse etter første ledd selv om situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt innvilget oppholdstillatelse til en voksen. 
Ved vurderingen av om tillatelse skal gis, kan det legges vekt på innvandringsregulerende hensyn.....
Det er altså brukt ordet SKAL i forhold til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn......
Mens det er brukt ordet KAN i forhold til å legge vekt på innvandringsregulerende hensyn..............

Pål Lønseth ser ut til å ha snudd dette på hodet. Det juridiske ordet SKAL er etter det jeg har lært mye sterkere enn det juridiske ordet KAN!

No comments:

Post a Comment